Andrzej Nowosad


 • Rynek prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020

  W tekście dokonano analizy rynku prasy drukowanej w Turcji w latach 2012–2020. Zwrócono uwagę na zmianę struktury własności i sieć powiązań własnościowych w grupach medialnych, spadek czytelnictwa gazet i czasopism oraz okoliczności społeczno-polityczne, jakie doprowadziły do upadku niezależnych mediów w Turcji. Zaliczono do nich: protesty w Istambule w 2013 roku, nieudany zamach stanu w 2016 roku, korupcję ...

 • Internet : dobro wspólne z ograniczeniami

  W tekście przedstawia się przestrzenne zróżnicowanie dostępności oraz stopień umiejętności korzystania z Internetu w Polsce. Wykazuje się korelacje pomiędzy stopniem urbanizacji regionu a typem gospodarstw domowych. Określa się także pozycję Polski na tle Europy i świata, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny kraju związany z dostępem i korzystaniem z nowych technologii informacyjnych ze szczególnym wyr ...

 • Economic Transformation in Poland and Ukraine National and Regional Perspectives

  Opis książki Kiedy Polska i Ukraina wprowadziły reformy systemu politycznego, społecznego i gospodarczego na początku lat 90., obie gospodarki znajdowały się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego (9.500 USD na mieszkańca). Jednak w 2018 r. Ukraiński PKB na mieszkańca utrzymywał się na tym samym poziomie od 1991 r., Podczas gdy w Polsce znacznie wzrósł, do ponad 27 000 USD na mieszkańca. Ta książka ocenia ...

 • Evgewniya Grancharova, Bułgarski taniec weselny - spuścizna tradycji i transformacja Na podstawie materiałów z regionu Sofii

  Ożenek to istotny etap cyklu życiowego i nadaje się mu szczególnie ważne znaczenie. W świadomości jednostki jest on „naturalny, najlepszy z możliwych dla człowieka” . Obrzędowość tradycyjnego bułgarskiego wesela jest ściśle związana z postawą światopoglądową i społeczną. ...

 • Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach bałkańskich, MEDIA BIZNES KULTURA, 2019, NUMER 2 (7) 2019, s. 95-112

  Nieformalne komunikowanie instytucjonalne na rynku pracy na Bałkanach może wskazywać na tworzenie się sieci społecznych ponad granicami państw oraz wzrost utraty zaufania do państwa i jego instytucji pracy W tekście wskazuje się przykłady sieci w Rumunii, Bułgarii oraz warunki niezbędne do zawarcia kontraktu w Turcji ...

 • Evgeniya Grancharova, Taneczno-muzyczny folklor regionu Rodopy w Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literackąi artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s. 66-77

  ...

 • Evgeniya Grancharova, Folklor dziecięcy w tradycyjnej kulturze Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literacką, artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s. 119-124

  ...

 • Klastery jako kapitał społeczny. Rumunia i Bułgaria– wiodące w tworzeniu klasterów medialnych na Bałkanach

  Klastery to współpraca, wiedza, i zaufanie w zbiorowości które daje większy zysk niż suma tych kategorii indywidualnie. Media odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu klastrów i budowaniu kapitału społecznego. Na Bałkanach krajami wiodącymi w budowaniu klastrów medialnych są Rumunia i Bułgaria. ...

 • Taneczny wymiar folkloru dziecięcego w Bułgarii

  Taniec wiejski w Bułgarii tradycyjnie rozwija się przez zabawę3 i horo w porządku ob-rzędowym, świątecznym i rodzinnym. Zwykłe horo (oÓHKHOBeHO xopo) związane jest ze świę¬tami. A poza świętami i obrzędami, najczęściej wśród małych dzieci i młodzieży rozwija się inny typ tańca, który jest przygotowaniem do Wielkiego horo (ronaMOTO xopo), tańczonego na głównym placu w danej miejscowości. Tańce mę ...

 • Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD (Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski), 2017, w:Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, Red.Eugeniusz Kwiatkowski, wyd. Uniwersytet Łó

  ...

 • Nowosad Andrzej, 2017, Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach, "Media Biznes Kultura", Numer 2 (3) 2017, s. 17-30.

  Zarówno kapitał społeczny, jak i klastery to współpraca, wiedza, zaufanie pojedynczych jednostek społecznych, które dają lepsze efekty niż suma oddzielnych działań tychże jednostek. Niezwykłą rolę w budowaniu kapitału społecznego odgrywają media. W tekście przedstawiono analizę państw bałkańskich w zakresie występowania klasterów medialnych. ...

 • Evgeniya Grancharova, 2017, Taniec w tradycyjnej kulturze bułgarskich Rumunów, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Taniec w Kulturze, (red.) Jerzy Przerębski, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2017, s. 59-67

  ...

 • Nowosad Andrzej, 2016, Grecja, w Systemy medialne państw Unii Europejskiej, Kraje pierwszej piętnastki (red. Aleksandra Matykieiwcz-Włodarska, Monika ślufińska, Wyd. Adam MArszałek, Toruń 2016, s. 109-140.

  ...

 • Antoniya Velkova-Gaydarzhieva, 2016, Pory roku Petara Alipieva, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60; wiersze tłumaczył Andrzej Nowosad

  Poezja Petara Alipieva jest charakterystyczna dla poezji bułgarskiej lat 60.XX w ukazującej więź człowieka z przyrodą. ...

 • Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad, 2016, Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego , w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 61-78

  ...

 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113. (Media w systemie politycznym w Rumunii), Proglas, s. 92-113.

  ...

 • Evgeniya Grancharova, 2016, - Bułgarskie tańce obrzędowe kobiet - funkcja i symbolika, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 128-139

  ...

 • Krum Georgiev, Evgeniya Grancharova, 2016, Formy scenicznej prezentacji folkloru w Bułgarii (od tradycji do sceny), przetłumaczył z bułgarskiego, Andrzej Nowosad, w: >Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 162-170

  ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), 2016, Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

  Książka „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy” to wyniki badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej bardzo szeroko – od Turcji po Kaukaz. Przedstawia się w niej charakterystykę systemu politycznego i gospodarczego 44 państw. Wskazuje skalę wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności ...

 • Andrzej Nowosad, 2016, Opisy politologiczno-ekonomiczne współczesnych państw Europy [w:] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016., s. 23-154

  Rozdział 2. Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria (Andrzej Nowosad) - s. 23. Austria - s. 24; Belgia - s. 27; Dania - s. 30; Finlandia - s. 32; Francja - s. 34; Grecja - s. 37; Hiszpania - s. 40; Holandia - s. 43; Irlandia - s.44; Islandia / s. 46; Niemcy / s. 48; Norwegia- s. 51; Portugalia - s. 53; Szwajcaria - s. 55; Szwecja- s. 57; Wielka Brytania - s. 60; Włochy - s.63 Rozdział 3. No ...

Pierwsza < 1 2 3 4 5 Ostatnia