Andrzej Nowosad

  • Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD (Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski), 2017, w:Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, Red.Eugeniusz Kwiatkowski, wyd. Uniwersytet Łó


    104900130121_Uzwiązkowienie pracy w krajach OECD.pdf