Andrzej Nowosad

  • Клъстерите като социален капитал. Румъния и България – водещи в създаването на медийни клъстери на Балканите

    Социалният капитал е сътрудничество, знание, доверие, спазване на норми и защита на обществени ценности, поддържане на добри междучовешки отношения и преди всичко синергия, или казано по друг начин, такова съзнателно и несъзнателно взаимодействие на отделни обществени единици (фактори), което дава по-добри резултати, отколкото сумата на отделните действия на единиците (факторите).


    02023231019_publikacja bG Klasteri.pdf