Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2016, Wolność polityczna w Europie [w] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 155-182..

    Przedmiotem badań są 44 kraje Europy, do której zaliczono również Turcję oraz kraje Kaukazu Południowego: Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. badania oparto na koncepcjach systemowych Arystotelesa, Platona, Veblena, Hayeka, Berlina i Friedmana w odniesieniu do istoty wolności politycznej państwa. Przyjęto hipotezę Hayeka-Friedmana, że wolność polityczna jest niezbędnym warunkiem wolności ekonomicznej i społecznej człowieka. Wolność polityczna w Europie (Andrzej Nowosad)- s. 155; Mapa wolności politycznych w Europie- s. 162; Linia ograniczenia wolności politycznych w Europie- s. 166; Wskaźniki wolności w krajach transformujących systemowo- s. 171; Podsumowanie- s. 179.


    091049160616_Zróżnicowanie rozwoju word.docx