Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad , 2000, Ekumenizm w Rosji i na Ukrainie

    Andrzej Nowosad , 2000, Ekumenizm w Rosji i na Ukrainie, [w:] W kręgu Euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty, Materiały z konferencji 1999, Rzeszów 2000, s. 97-112.