Andrzej Nowosad

  • Novosad Andzhey, 2007, Emilyan Stanev i prirodata

    Novosad Andzhey, 2007, Emilyan Stanev i prirodata. Misli na edin prevodach, w: Pisateli Balgarski, 100 godini ot rozhdenieto na Emilyan Stanev, Novi izsledvynya, LIK, Sofia, 2007, s. 351-358


    02090580912_Emilian Stanev.pdf