Andrzej Nowosad

  • Nowosad Andrzej, 2017, Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach, "Media Biznes Kultura", Numer 2 (3) 2017, s. 17-30.

    Zarówno kapitał społeczny, jak i klastery to współpraca, wiedza, zaufanie pojedynczych jednostek społecznych, które dają lepsze efekty niż suma oddzielnych działań tychże jednostek. Niezwykłą rolę w budowaniu kapitału społecznego odgrywają media. W tekście przedstawiono analizę państw bałkańskich w zakresie występowania klasterów medialnych.


    074304110418_Nowosad_Klastery.pdf