Andrzej Nowosad


  • Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD (Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski), 2017, w:Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, Red.Eugeniusz Kwiatkowski, wyd. Uniwersytet Łó

    ...

  • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), 2016, Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

    Książka „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy” to wyniki badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej bardzo szeroko – od Turcji po Kaukaz. Przedstawia się w niej charakterystykę systemu politycznego i gospodarczego 44 państw. Wskazuje skalę wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności ...

  • Katarzyna Mroczek, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2015, Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich, "GOSPODARKA NARODOWA" nr 2 (276)/2015, Rok LXXXV/XXVI, marzec–kwiecień, s. 15–53

    Celem artykułu jest przedstawienie i ocena efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w 11 krajach bałkańskich w latach 2000–2013. Badania przeprowadzono w celu ukazania różnorodności krajów bałkańskich w odniesieniu do pozostałych państw Europy pod względem technicznego uzbrojenia pracy i przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy. Państwa bałkańskie przedstawiono w ich sp ...